אחסון אקדח בכספת לפי תקן

אחסון אקדח בכספת לפי תקן

פריט 9.1 א’- כלי נשק ותחמושת

מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100.000 כדורים ומעלה)

 1. הוראות חוק הנוגעות לעניין
  • חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס”ה- 2005.
  • חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968, עד תיקון 29 כולל.
  • תקנות רישוי עסקים התשס”א-2000 (כולל תיקון התשע”ג-2012).
  • צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013.
  • חוק כלי ירייה התש”ט- 1949.
  • חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל”ב-1972.
 1. הגדרות
  • “בעל העסק” – המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
  • “רשומה” – פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט וההתמצאות.
  • “תאגיד” – חברה בע”מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
  • “קצין אבטחה ורישוי”- קצין אבטחה ורישוי בתחנה טריטוריאלית בו ממוקם העסק.
  • “תיק שטח” – אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות), אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות), ראה נספח א’.
  • “חברת שמירה” – כמשמעותה בחוק חוקרים פרטיים שירותי שמירה תשלב – 1972.
  • “כלי ירייה” – כמשמעותו בחוק כלי הירייה, התש”ט- 1949, להלן חוק כלי הירייה.
  • “סוחר מורשה” – אדם שלו רישיון בר תוקף לעשיית עסק בכלי ירייה עפ”י חוק כלי הירייה.
 1. התנאים לקבלת הרישיון
  • קבלת בקשה לרישיון עסק מהרשות המקומית – פריט 9.1 א’- כלי נשק ותחמושת

(מכירתם, תיקונם, אחסונם אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100.000 כדורים ומעלה).

 • בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.
 • כל העובדים בעסק ומועמדים חדשים בטרם כניסתם לעבודה, ובעלי התפקידים שצוינו בסעיף 3 א’ יעברו בדיקה אחת לשנים עשר חודשים.
 • בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
 • בעסק בו קיימת אבטחה פיזית תצורף תכנית אבטחה. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה, כהגדרתם בנוהל פרופיל המאבטח 90.028.103 וההנחיות הקבועות בפריט זה.
 • בעל העסק יצרף לבקשה תיק שטח בהתאם לנספח א’ בפריט זה.
 • לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.
 • לבקשה יצורף אישור התקנה של מערכת אזעקה 1337 חלק 2.
 • כספות לאחסון נשק וסמים שיעודן הוא אחסון סמים משמשות בתי מרקחת, מכוני מחקר ביולוגיים, ומחסני תרופות.כספות לאחסון נשק וסמים שיעודן הוא אחסון נשק משמשות חברות אבטחה, שומרים, אנשי צבא, אנשי משטרה, קב”טים, מטווחים וכדומה בתחום.ייעוד הכספות על שימושן השונה הוא אחד למנוע גישה של אדם זר או שאינו מורשה לגשת לתוכן הפנימי.
 1. אחסון והצגת כלי נשק

בעסק יהיו אמצעים לאחסון נשק כמפורט להלן:

 • כלי ירייה, יאוחסנו במחסן נשק או בכספת לנשק המיועדת לכך כגון כספת בתקן משטרתי 40.7, העומד בדרישות הקבועות במפרט מספר 90.92- נספח ב’.
 • בעת שהעסק פתוח ללקוחות, יאוחסנו כלי הירייה שיוצגו בעסק, בתאי תצוגה שיהיו עשויים מזכוכית משוריינת העומדת בדרישות הקבועות במפרט מספר 10.11- נספח ג’ . הנשק שיאוחסן בתא התצוגה יחובר לתא התצוגה בכבל עשוי מפלדה. תא תצוגה כאמור, יהיה נעול בכל עת.
 1. אמצעי מיגון ואבטחה

העסק ימוגן פיזית באמצעות אחד מאלה:

 • לחצן מצוקה:

בחנויות לכלי ירייה יש לוודא לחצן מצוקה מחובר למוקד בקרה אלקטרוני 9.4.